Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Evenement: het door de organisatie (BIR vzw) in enig jaar te organiseren sportevenement BIRatlon en JEUGD BIRatlon.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
4. Organisator: de rechtspersoon (BIR vzw) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.
1.3. De inschrijvingsvoorwaarden en reglementen van Triathlon Vlaanderen zijn van toepassing. Deze regelementen zijn van toepassing behoudend voor zover daarvan in deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 2: Deelname
2.1. De deelnemer dient te voldoen aan de gestelde minimumleeftijden per categorie. De risico's van het evenement zijn te hoog indien deelnemers niet voldoen aan de gestelde leeftijdseis.
2.2. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. de organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.
2.4. Een inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.5. De inschrijving is pas definitief na betaling.
2.6. Als het maximum aantal inschrijvingen bereikt is, wordt een wachtlijst aangemaakt op volgorde van inschrijven.
2.7. Bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden heb je geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
2.8. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.
2.9. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer, sponsor of leveranciers gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
3.2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
3.3. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
3.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement.
3.5. In aanvulling op het voorgaande geldt in geval van deelname aan de JEUGD BIRatlon dat de ouder/verzorger het volledige risico draagt voor het kind. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.

Artikel 4: Portretrecht
4.1. De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Artikel 6: Wedstrijdreglement
6.1 Het wedstrijdreglement en andere info zijn hier terug te vinden.

Artikel 7: Klachten
1. Indien de deelnemer klachten heeft over de overeenkomst, dient hij zich exclusief te wenden tot de organisator waarmee hij een rechtstreekse overeenkomst heeft gesloten.
2. Indien de deelnemer klachten heeft over het evenement, zal hij deze zo spoedig mogelijk per e-mail aan de organisator overmaken, dewelke binnen een redelijke termijn hierop zal antwoorden.
3. De deelnemer, die klachten neerlegt bij de organisator, zal deze klachten volledig en duidelijk omschrijven.
4. Door het aanvaarden van huidige algemene voorwaarden erkent de deelnemer dat arbitrage of in het algemeen elke vorm van alternative dispute resolution als geschillenbeslechtingsmethode wordt uitgesloten.

Contactgegevens
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot de algemene voorwaarden moeten worden gericht aan info@biratlon.be.
BIR vzw
info@biratlon.be
BE0633647451

Admin
Warning: Undefined array key "login" in /customers/6/e/1/biratlon.be/httpd.www/algemene-voorwaarden.php on line 158